unilight.com.pl

Warunki gwarancji

 1. UNI PLATINUM SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Warszawie, 01-227 Warszawa, ul. Szymczaka 5 lok.24 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000763482, o kapitale zakładowym 198.000,00 zł, wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 525-277-47-26, REGON: 382090323, zwany dalej Gwarantem udziela gwarancji na sprzedawane produkty, chyba że informacja umieszczona na stronie przy danym produkcie w sklepie internetowym www.unilight.com.pl wskazuje, że gwarancja na ten produkt udzielona została przez inny podmiot. W takim przypadku obowiązują warunki gwarancji udzielonej przez podmiot trzeci.
 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie produktów zakupionych za pośrednictwem Uni Platinum Sp. z o.o. Sp. k.
 3. Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jawne Produktu to jest za wady o których Nabywca wiedział w chwili zawarcia Umowy lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
 4. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów pod warunkiem prawidłowego używania Produktów, zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji oraz używania, wskazanych w instrukcji obsługi danego Produktu
 5. Gwarant udziela gwarancji na produkty wynoszącej od 12 do 60 miesięcy licząc od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Okres obowiązywania gwarancji każdorazowo podawany jest na stronie produktu lub karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na opakowaniu produktu.
 6. Usterka powinna być zgłoszona niezwłocznie jednak nie później, niż w ciągu 60 dni od jej zaistnienia.
 7. W przypadku gdy nabywca jest przedsiębiorcą gwarant udziela gwarancji na produkt wynoszącej 12 miesięcy, natomiast usterka powinna być zgłoszona niezwłocznie jednak nie później, niż w ciągu 14 dni od jej zaistnienia.
 8. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest odesłanie wadliwego urządzenia do siedziby Gwaranta, przedstawienie Gwarantowi dowodu zakupu towaru oraz wypełnionej karty reklamacyjnej.
 9. Nabywca reklamujący produkt w oparciu o Gwarancję, w zgłoszeniu reklamacyjnym podaje:
  • Nazwę wadliwego urządzenia i numer zamówienia,
  • Datę instalacji i wystawienia rachunku/faktury przez instalatora (o ile dotyczy),
  • Datę ujawnienia usterki,
  • Dokładny opis usterki i okoliczności jej ujawnienia.
  • Pobierz formularz 
 10. Na żądanie Gwaranta Nabywca zobowiązany jest przekazać fotokopię faktury/rachunku wystawionego przez instalatora oraz dokumentacji technicznej instalacji. Na wniosek Gwaranta Nabywca powinien umożliwić przedstawicielowi Gwaranta dostęp do instalacji, w celu przeprowadzenia ekspertyzy.
 11. Gwarant w przypadku uznania zasadności zgłoszenia gwarancyjnego, według własnego uznania bezpłatnie naprawi urządzenie, wymieni je na nowe lub zwróci Nabywcy kwotę odpowiadającą cenie jego zakupu.
 12. Reklamowane urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami powinno być dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Za uszkodzenia urządzenia wynikające z zastosowania nieodpowiedniego opakowania odpowiada Nabywca.
 13. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 14 dni, ale w wyjątkowych sytuacjach (np. wynikających z konieczności sprowadzenia części spoza granic kraju) może on zostać wydłużony do 28 dni. Nabywca każdorazowo jest o takiej sytuacji informowany. Czas ten liczony jest od momentu otrzymania przez Gwaranta reklamowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu i wypełnionym przez Nabywcę zgłoszeniem reklamacyjnym.
 14. Gwarancja nie ulega przedłużenia o czas naprawy Produktu lub jego części, co oznacza że po wykonaniu uprawnień Gwarancyjnych nie ulega przedłużeniu czy odnowieniu Gwarancja udzielona na Produkt lub wymienioną część.
 15. W przypadku wymiany wadliwego produktu lub jego części na nowe, stosownie do punkt 9, wymieniany Produkt lub jego część, przechodzą na własność Gwaranta
 16. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie, niezawinionych przez Nabywcę
 17. Gwarancja zostaje udzielona jedynie na rzecz pierwotnego nabywcy Produktu. Zbycie Produktu na rzecz osoby trzeciej nie powoduję przeniesienia na nią praw gwarancyjnych.
 18. Podłączenie urządzenia elektrycznego oraz jego instalacja może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje.
 19. Gwarancja nie obejmuje:
  • Uszkodzeń mechanicznych i wad nimi wywołanych, uszkodzeń transportowych a także wynikających z działania czynników zewnętrznych będących poza kontrolą Gwaranta takich jak między innymi: zalanie, zawilgocenie, zbyt niska lub wysoka temperatura, pożar, wyładowanie atmosferyczne, przepięcie, zwarcie w sieci, wahania napięcia sieci zasilającej, działanie czynników chemicznych i innych.
  • Nieprawidłowego, niezgodnego z instrukcją zainstalowania urządzenia lub użytkowania go niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi w Polsce zasadami i standardami branżowymi w szczególności normami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego.
  • Niewłaściwego użytkowania urządzenia niezgodnego z dokumentami do niego dołączonymi, w tym w szczególności ze specyfikacją, instrukcją oraz zawartymi tam wskazaniami dotyczącymi dopuszczalnych wartości elektrycznych oraz środowiskowych warunków zewnętrznych.
 20. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku zerwania plomb, usunięcia tabliczki znamionowej lub nieautoryzowanej naprawy lub ingerencji w konstrukcję urządzenia.
 21. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z demontażem i montażem urządzenia. Gwarancja nie obejmuję konserwacji Produktów, wymiany i naprawy zużywalnych w sposób naturalny podzespołów, wymiany materiałów eksploatacyjnych, usuwania zabrudzeń, usuwanie zadrapań lub starcia napisów.
 22. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody związane z brakiem możliwości używania urządzenia znajdującego się w naprawie.
 23. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Nabywcy do domagania się zwrotu utraconych korzyści, odszkodowania za szkody w mieniu oraz inne wcześniej nie wymienione w związku z wadami urządzenia.
 24. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium